Troyalıların Öcünü Aldım

Mustafa Kemal Atatürk’ün de, Fatih Sultan Mehmet gibi, ‘Dumlupınar’da Troyalıların öcünü aldık’ dediği iddia ediliyor…

Troyalılar Türk müydü? – 2 / Haluk Şahin yazıyor (Milliyet Gazetesi)

Ortaçağ boyunca özellikle Katolik Avrupa’da Türklerin Troyalıların soyundan geldiği inancı çok yaygındı. Peki, Türkler bunun farkında mıydı? Farkında iseler bu konuda ne diyorlardı?
En azından bir Osmanlı padişahının bunun farkında olduğu hemen hemen kesin: II. Mehmet. Yani Fatih. Onun bu konuda yaptığı söylenen yorum da çağlar ötesinden yankılanarak günümüze ulaşıyor…
İleri görüşlü bir hükümdar olan II. Mehmet Arapça ve Farsça’nın yanı sıra İtalyanca ve Rumca da biliyordu. Eski Yunanca okuyabilen genç padişah için özel olarak yazılmış Ilyada kopyası Topkapı Müzesi’nde bulunuyor. Geçen yıl İstanbul’da açılan Troya sergisinde sergilendi. Fatih’in İlyada’yı bir çok kez okuduğu, Akhilleus (Aşil) ve Hektor gibi kahramanları iyi bildiği düşünülüyor.
Fatih’in Troya’ya ilişkin sözlerinin kaynağı İmrozlu Kristovulos adlı bir Rum tarihçi. İmroz bugünkü adıyla Gökçeada. Kritovulos bir çeşit saray tarihçisi olarak padişahla seferlere katılırmış. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’ın Anadolu Uygarlıkları kitabına göre, Fatih’in yakın çevresinde bulunan bu tarihçinin tek nüsha olarak yazdığı eser yüzyıllar boyu Topkapı Sarayı arşivinde unutulmuş olarak kaldıktan sonra bulunmuş ve 1912 yılında Osmanlı Meclisi’ninde İzmir milletvekili Karolidi tarafından Türkçeye çevrilmiş.

Haksızlığın cezasını verdim
Fatih’in 1462 yılında çıktığı seferi Kritovulos anlatıyor: “II. Mehmet Çanakkale Boğazı’nı ordusuyla birlikte geçti, Küçük Frigya’ya doğru ilerledi ve Ilion’a vardı. Harabeleri ve eski Troya kentinin kalıntılarını gezerek, büyüklüğünü, konumunu, artbölgesinin genişliğini, karayla ve denizle olan ilişkisinin yararlarını inceledi. Akhilleus ve Ajaks gibi kahramanların mezarları hakkında da bilgi aldı. Anılarını ve kahramanlıklarını saygıyla andı ve bu yüce anıyı yaşatan Homeros gibi şairleri bulunduğu için mutlu olduklarını düşündü. Başını yavaştan sallayarak ‘Tanrı bunca yıl sonra da olsa bu şehrin ve sakinlerinin öcünü almayı bana bahşetti. Düşmanlarını dize getirmek, şehirlerini talan etmek ve ganimeti Mysia’lılara vermek bana nasip oldu. Geçmişte bu toprakları Grekler, Makedonyalılar, Tesalyalılar ve Peleponezliler talan etmişlerdi. Onların soyundan gelenlere hak ettikleri cezayı ben verdim, o zaman ve daha sonraki yıllarda biz Asyalılara yapılan haksızlık benim gayretlerimle telafi oldu’ dediği rivayet edilir.”

‘Biz Asyalılar’
Bu çeviriyi Stefanos Yerasimos’un “Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri” adlı kitabından aldım. Yerasimos, Toplumsal Tarih dergisinin 116. sayısında çıkan yazısında, bu alıntının “resmi tarihçi” Kritovulos tarafından Fatih’in onayı olmaksızın yazılamayacağına göre, gerçeği yansıtması olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Görüldüğü gibi, bu alıntıda Fatih Sultan Mehmet, Troya kentinin öcünü aldığını açıkça söylüyor ve kendisinden “Biz Asyalılar” dize söz ediyor. Asyalılık hep Troyalılığın övünülen özelliklerinden birisi olagelmiş. Troya Savaşı da (tıpkı 3 bin yıl sonraki Çanakkale Savaşı gibi) başta Heredot olmak üzere tarihçiler tarafından bir Avrupa – Asya savaşı olarak değerlendirilmiş.

Asya: Soyluluğun kaynağı
1951 yılında “Türklerin Avrupalılarla Müşterek Troya Menşeleri Efsanesi Üzerinde Araştırma” başlıklı bir kitapçık yayımlayan tarihçi Reşid Saffet Atabinen, Homeros’un İlyada’yı yazdığı ya da topladığı dönemde Avrupa – Asya kavramının Ege denizinin doğu ve batı kıyılarına özgü olduğunu hatırlatıyor ve “Şu halde Troya menşei denilmekten maksat, Avrupa Helenlerine karşı Asya menşeidir” diyor. Yani: Bir yanda Yunanlılar, öte yanda Troyalılar. Bir yanda Avrupalılar, öte yanda Asyalılar! Avrupalı ulusların ve soyluların kökenlerini Troya’ya bağlamak istemelerinin nedeni ise, Ortaçağ’da Troya’nın, yani Asya’nın, üstün cengaverliği ve ahlakı temsil ettiğine inanılmasıdır. Avrupalı kendi soyluluğunu, kökenlerini Asya’ya bağlayarak kanıtlamaya çalışmaktadır. Üstün ve görkemli olan Asya’dır!
Fatih’in Bizans’ı mağlup ederek Troya’nın öcünü aldığı görüşüne İstanbul’un fethinden sonra Batılı kaynaklarda da rastlanıyor. Tarihçi Atabinen, Floransa şehrinde Yunan edebiyatı okutan Demetrius Chalcondylas’ın 1462 tarihinde (yani Fatih’in Troya’yı ziyaret ettiği yıl) yazdığı eserde şöyle bir söylentiyi kağıda döktüğünü belirtiyor: “Vaktiyle Troya şehri Rumlar tarafından tahrip edilmiş olup, İstanbul’un bu Troyalıların (soyundan) geldikleri söylenen yabancılar tarafından zaptı, bir çoklarının ve bilhassa Latinlerin kanaatlarına göre, tedip ve intikam eseri olarak telakki edilmiştir.” Kostantinopolis’in kuşatması sırasında kentte bulunan Kardinal İsidore’nin yazdığı bir mektupta Sultan II. Mehmet’e “Troyalıların Prensi” demesi de anlamlıdır. Demek ki, kuşatma altındaki kentte de Türkleri Troyalıların devamı sayanlar varmış.

Fatih’ten Papa’ya mektup
Fatih’in İstanbul’u aldıktan sonra kendisini Roma İmparatorluğu’nun varisi saydığı biliniyor. Bu yüzden ülkeden “diyar-ı Rum”, Fatih’ten de “Kayzer-i Rum” yani “Roma hükümdarı” diye söz edildiği de olmuş. Fatih, bu iddiayı, biraz da, Romalılar gibi Türklerin de Troyalıların soyundan geldiklerine dayanarak yapmış olabilir mi?
Bu görüşü destekleyen önemli bir işaret var. Hem de edebiyatta deneme türünün babası sayılan Montaigne’nin denemelerine geçmiş bir “belge”. Buna göre Fatih kendisine karşı kampanya açmış olan Papa II. Pius’a mektup yazarak şöyle demiş: “İtalyanlarla aynı kökten olduğumuz ve onlar gibi Rumlardan Hektor’un kanının intikamını almaya hakkım olduğu halde, İtalyanların bana düşmanca davranmalarına ve Rumları bana karşı korumalarına hayret ediyorum.”

Troya Savaşı sürüyor!
Daha önce belirttiğim gibi, Osmanlı’nın yükselişi ve Avrupa’nın içlerinde ilerleyişi Katolikleri de tehdit etmeye başlayınca, o güne kadar yüzlerce yıl Türklerin Troya kökenli olduğunu savunan çevreler bu kez Türklerin niçin Troyalı olamayacağının gerekçelerini araştırmaya başlamışlardır. Papa II. Pius bunlardan biridir. Katolik dünyası Türklere karşı Hristiyanlık duvarını yükseltme çabasındadır. Aradan 500 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Katolik çevrelerin bu kez de Türklerin Avrupa Birliği’ne alınmasına karşı benzer savlar kullanmaları ilginçtir. “Türkiye alınırsa Avrupa biter,” diyen Giscard d’Estaing gibi koyu Katolikler aşağı yukarı Papa II. Pius’la aynı dili kullanıyorlar. Bu anlamda Doğu – Batı çatışmasını simgeleyen Troya savaşı hala devam ediyor!

Atatürk de dedi mi?
Bu savaşın bir başka evresinde Mustafa Kemal Atatürk’ün de Fatih gibi “Hektor’un öcünü aldık!” deyip demediğine gelince… Sabahattin Eyüboğlu “Mavi ve Kara” adlı denemeler kitabında Atatürk’ün yanındaki bir subaya “Dumlupınar’da Troyalıların öcünü aldık,” dediğini yazar, benzer sözleri 1921’de Sakarya muharebesinden sonra söylediğini öne sürenlere de rastladım. Ancak tarihsel belge yok. Bu konulara çok kafa yormuş sinema yönetmeni ve araştırmacı Metin Erksan bu iddianın doğru olmadığını söylüyor… En büyük Troya savaşlarından biri olan Çanakkale’de yıldızı parlamış olan ve saldırganlara karşı Asyalıların onurunu savunmuş olan Mustafa Kemal’in böyle bir şeyi söylemiş olmasa bile, söyleyebileceğini varsayabiliriz. Düşünün ki, 1915’te, yani tam 3000 yıl sonra aynı yöreye saldıran düşmanın gemilerinden birisi Akhalıların komutan Agamemnon’un adını taşıyordu.
Başka bir yazımda dediğim gibi, yakıştırma olsa da yakışan bir yakıştırma!

Reklamlar

About this entry